19.1 C
Slatina
joi,23 mai,2024

Ultimele Articole

Doar patru zile pentru accesarea finantarilor privind refacerea solurilor contaminate

- Advertisement -

Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru Mediu a proiectelor care vizeaza refacerea si remedierea solului contaminat, conservarea proprietatilor fizice si chimice corespunzatoare, precum si a calitatii solului si vederea asigurarii protectiei si altor elemente ale mediului natural. Programul are drept scop refacerea ecosistemelor terestre afectate si aducerea acestora cat mai aproape de starea naturala, prin aplicarea unor masuri de curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica, complementare si compensatorii, precum si prin eliminarea oricarui risc semnificativ de impact asupra acestora, conform categoriei de folosinta a terenului. Obiectivele programului prin care se urmareste protectia mediului sunt refacerea si imbunatatirea calitatii solului, asigurarea standardelor de sanatate a populatiei si protectia colectivitatilor umane impotriva factorilor daunatori, naturali si antropici si imbunatatirea aspectului peisagistic.
Un solicitant poate depune, in cadrul sesiunii de finantare, o singura cerere de finantare pentru mai multe suprafete de teren declarate situri contaminate.
Finantarea se acorda in proportie de pana la 90% din cheltuielile eligibile ale unui proiect. Un solicitant poate depune, in cadrul sesiunii de finantare, o singura cerere de finantare pentru mai multe suprafete de teren declarate situri contaminate. Potrivit ghidului, solicitanti eligibili in cadrul programului sunt considerate unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor constituite potrivit Legii administratiei publice locale 215/2001, care au in proprietate sau administrare suprafete de teren declarate situri contaminate.

Criterii de eligibilitate

Este eligibil solicitantul care actioneaza in nume propriu si depune un singur dosar de finantare, pentru unul sau mai multe situri contaminate. El trebuie sa detina in proprietate publica sau privata ori in administrare, dupa caz, terenul declarat sit contaminat. Terenul pentru care se solicita finantare trebuie sa fie liber de sarcini. De asemenea, solicitantul este eligibil daca are indeplinite obligatiile exigibile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetul local si catre Fondul pentru mediu si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara.
Dosarul de finantare trebuie sa cuprinda cererea de finantare, hotararea consiliului local/judetean, din care sa rezulte asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului, certificatul de inregistrare fiscala (in copie),
certificatul de atestare fiscala emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice (valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata), certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, documentele care atesta regimul juridic al terenului pe care se implementeaza proiectul, documentele din care sa rezulte persoana care reprezinta solicitantul in relatiile cu tertii, adresa Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului din care rezulta ca suprafata de teren pentru care se solicita finantare a fost declarata sit contaminat (in original), proiectul de remediere, avizat de Agentia regionala pentru protectia mediului, raportul studiului de evaluare a riscului si studiul de fezabilitate, insotit de avizul Agentiei regionale pentru protectia mediului.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți