Anunț concurs – Primăria Grojdibodu

Primăria comunei Grojdibodu, județul Olt, organizează EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ.

DENUMIREA POSTULUI

1.INSPECTOR – treapta profesionala I  – Compartimentul  IT si Topometrie

2.INSPECTOR – treapta profesionala I  – Compartimentul   Fond Funciar

B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pentru Postul de Inspector

  1. să îndeplinească conditiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare;
  2. studii – studii universitare de licentă absolvite cu diplomă.
  3. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează
  4. să fi obţinut cel puţin de două ori în ultimii 3 ani calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Data si locul depunerii dosarelor de înscriere la examen  – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor  ) la sediul primariei Grojdibou, judetul OLT    –  Depunere dosare 22.11.2021- 7 .12.2021   

2. Selecţia dosarelor de înscriere    8.12.2021

3. Afisare selectie dosare   9.12.2021

4. Data probei scrise    20.12.2021, ora – 10:00

5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primaria Grojdibodu,judetul Olt strada Cristache Salcianu nr. 112

6. Modalitatea de desfasurare a examenului  – proba scrisa

7. Afisarea rezultatelor  21.12.2021, ora 12:00

8.  Depunere contestatii 21.12.2021, ora 13,00

9. Afisare rezultate finale 22.12.2021.

  .  Actele obligatorii la dosarul de inscriere si relatii suplimentare se pot obtine de la persoana de  contact – Inspector Sisoe Titiana – Telefon 0249536001

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

2. Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal;

3. OUG nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ

4. Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii cumpararii terenurilor agricole situate in extravilanul si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri    proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola  si Infiinatrea Agentiei Domeniilor Statului

5. Legea nr. 70/2018  pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementarea a pietei produselor din sectorul agricol.

6. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii

7. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual

9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

10.Legea nr. 16/1994 privind arendarea terenurilor agricole

PRIMAR, CĂPRIȚĂ ADRIAN VIOREL

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<