18.1 C
Slatina
marți,26 septembrie,2023

Ultimele Articole

ANUNŢ LICITAŢIE

- Advertisement -
  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Vădastra, comuna Vădastra, strada Mihai Viteazul nr. 77 B, județul Olt, telefon 0249.539.012/ fax 0249.539.016, e-mail: primariavadastra@yahoo.com, cod fiscal 5139841.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Imobil clădire în suprafață totală de 112 mp, ce aparține domeniului privat al Comunei Vădastra, situat în intravilanul Comunei Vădastra, Str. Mihai Viteazul, Nr. 77 D,  judetul Olt, având nr. Cadastral 3810 , CF nr. 3810, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Vădastra nr. 18/27.04.2023 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Vădastra, comuna Vădastra, strada Mihai Viteazul nr. 77 B, județul Olt.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

10 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Vădastra.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 20.06.2023, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.06.2023, ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Vădastra, comuna Vădastra, strada Mihai Viteazul nr. 77 B, județul Olt, Compartimentul Secretariat.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

28.06.2023, ora 11.00, Comuna Vădastra, comuna Vădastra, strada Mihai Viteazul nr. 77 B, județul Olt.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

06.06.2023

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți