4.2 C
Slatina
joi,29 februarie,2024

Ultimele Articole

Primăria Corabia – Anunț licitație

- Advertisement -

Anunț licitație închiriere teren Corabia, str. Traian, nr. 2, jud. Olt

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Corabia, cod identificare fiscală 4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, județul Olt, telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email: primariacorabia@yahoo.com
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil teren intravilan în suprafață de 8000 mp, situat în Corabia, str. Traian, nr. 2, jud. Olt, având nr. cadastral 54479, aparținând domeniului privat al orașului Corabia, conform HCL Corabia nr. 32 din 28.02.2023 şi O.U.G. nr. 57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini al licitației.
  • Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la sediul autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
  • Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul „Administrație Publică Locală Contencios” din cadrul autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui exemplar este de 200 de lei și se achită în numerar la casieria autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
  • Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 22 februarie 2024, ora 14:00.
 4. Data-limită de depunere a ofertelor: 07 martie 2024, ora 14:00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia, strada Cuza-Vodă, nr.54, județul Olt.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12 martie 2024, ora 9:00. Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt – Secția de Contencios Administrativ, cu sediul în Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2, județul Olt; telefon 0249437370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 07/02/2024
- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți