7.2 C
Slatina
marți,5 martie,2024

Ultimele Articole

Primăria Corabia – Anunț licitație

- Advertisement -

Anunț licitație închiriere teren Corabia, T104 P2/1/18, jud. Olt

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Corabia, cod identificare fiscală 4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, județul Olt, telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email: primariacorabia@yahoo.com
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil teren intravilan în suprafață de 300 mp, situat în Corabia, T104 P2/1/18, jud. Olt, având nr. cadastral 53107, aparținând domeniului privat al orașului Corabia, conform HCL Corabia nr. 129 din 31.10.2022 şi O.U.G. nr. 57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini al licitației.
  • Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la sediul autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
  • Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul „Administrație Publică Locală Contencios” din cadrul autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui exemplar este de 200 de lei și se achită în numerar la casieria autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
  • Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 22 februarie 2024, ora 14:00.
 4. Data-limită de depunere a ofertelor: 07 martie 2024, ora 14:00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia, strada Cuza-Vodă, nr.54, județul Olt.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12 martie 2024, ora 9:00. Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt – Secția de Contencios Administrativ, cu sediul în Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2, județul Olt; telefon 0249437370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 12/02/2024
- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți